Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VERBRUGGEN BEDRIJFSWAGENINRICHTING
Deze Algemene Voorwaarden gelden met ingang van 1 maart 2019 en worden gehanteerd door Verbruggen Bedrijfswageninrichting met KvK-nummer 39075414. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Artikel 1 – Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis: Verbruggen: Verbruggen en rechtspersoon Verbruggen Bedrijfswageninrichting gevestigd te Emmeloord. Opdrachtgever: degene met wie Verbruggen een overeenkomst is aangegaan ter zake een product of een dienst, alsmede degene aan wie Verbruggen een aanbieding heeft gedaan. Zaak: een zaak, alsmede alle werkzaamheden en diensten die verband houden met de levering van een zaak, ook voor zover die niet afzonderlijk worden genoemd. Werkzaamheden: de uitvoering van werkzaamheden en/of het verrichten van diensten, niet zijnde een arbeidsovereenkomst en al dan niet gepaard gaande met levering van zaken.

Artikel 2 – Aanbieding Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, zijn door Verbruggen gedane aanbiedingen, mededelingen en opgaven steeds vrijblijvend, voor wat betreft de aanbieding óók indien deze een termijn voor aanvaarding inhoudt, en voorts gebaseerd op gegevens, bescheiden, tekeningen e.d. die zijn verstrekt door of vanwege de Opdrachtgever, tenzij in de aanbieding uitdrukkelijk schriftelijk het tegendeel is bepaald.

Artikel 3 – Overeenkomst 1. Een overeenkomst, waaronder wordt begrepen wijzigingen en/of aanvullingen daarop, is slechts bindend voor zover deze schriftelijk is vastgelegd. Een overeenkomst komt (schriftelijk) tot stand op het moment van ondertekening daarvan door Opdrachtgever en Verbruggen, of op de dag dat Verbruggen een opdrachtbevestiging verstuurd. 2. De schriftelijke overeenkomst en de opdrachtbevestiging worden geacht de inhoud van de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst juist en volledig weer te geven, voor wat betreft de opdrachtbevestiging tenzij de Opdrachtgever binnen één week na de datum van verzending van de opdrachtbevestiging schriftelijk zijn bezwaren aan Verbruggen kenbaar heeft gemaakt. In dat geval is Verbruggen ook niet meer aan de opdrachtbevestiging gebonden. 3. In afwijking van het in lid 1 bepaalde kan een overeenkomst tot het verrichten van meerwerk mondeling tot stand komen. Verbruggen is tevens bevoegd door haar verricht meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen in geval zij het verrichten daarvan voor de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs noodzakelijk mocht achten. 4. Bij de uitvoering van de overeenkomst zijn toegestaan geringe afwijkingen met gebruikelijke toleranties, alsmede levering van zoveel meer materialen als Verbruggen redelijkerwijs noodzakelijk mocht achten in verband met onder meer uitval, verwerkingsverlies, reststukken, in het kader van de uit te voeren werkzaamheden. 5 Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de Opdrachtgever kredietwaardig blijkt te zijn, zulks ter beoordeling van Verbruggen. Verbruggen is gerechtigd informatie omtrent de kredietwaardigheid van de Opdrachtgever in te winnen bij derden. 6. Eenzijdige annulering zijdens de Opdrachtgever is ongeldig, tenzij Verbruggen zich daarmee schriftelijk akkoord verklaart. In geval van annulering heeft Verbruggen het recht te verlangen dat de Opdrachtgever de door Verbruggen reeds gemaakte kosten voldoet, gesteld op tenminste 15% van de orderkosten, waaronder de waarde die in redelijkheid kan worden toegekend aan de reeds voor de uitvoering van de overeenkomst bestemde zaken en onderdelen alsmede de reeds ten behoeve van de overeenkomst gemaakte loonkosten, en voorts één derde deel van de gederfde winst.

Artikel 4 – Prijzen 1. De door Verbruggen opgegeven en/of de overeengekomen prijzen luiden in Nederlandse valuta, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Deze zijn exclusief belasting – waaronder BTW – en heffingen. 2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de prijs voor leveringen van zaken gebaseerd op levering af-fabriek, waaronder wordt verstaan levering gereed op het terrein van Verbruggen. De kosten voor bezorging zijn niet in de prijs begrepen, en worden – indien Verbruggen daartoe gehouden is – afzonderlijk aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. 3. Indien Verbruggen, zonder montage in opdracht te hebben, wel bij de montage hulp en bijstand, van welke aard ook, verleent, geschiedt dat voor rekening van de Opdrachtgever.
4. Verbruggen heeft het recht na de totstandkoming van de overeenkomst de prijzen te verhogen in geval van een verhoging van de prijzen van derden te betrekken zaken, grondstoffen of onderdelen, lonen, sociale lasten, vrachten, assurantiepremies, door of vanwege (semi)overheden opgelegde lasten (waaronder begrepen in- of doorvoerrechten), of andere kostprijsbestanddelen (waaronder begrepen valutawijzigingen) en lasten. Indien binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst een kennisgeving van een prijsverhoging plaatsvindt, heeft de Opdrachtgever het recht de overeenkomst direct na deze kennisgeving met onmiddellijke ingang te beëindigen. 5. Voor de berekening van meerwerk wordt afgegaan op onder meer de aangeleverde noodzakelijk bescheiden ( waaronder tekeningen) en gegevens (waaronder bijvoorbeeld afmetingen).

Artikel 5 – Levertijd 1. De levertijd vangt aan op het laatste van de navolgende momenten: – de dag van totstandkoming van de overeenkomst; – de dag dat Verbruggen beschikt over alle voor de levering van de zaken of uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijke bescheiden en gegevens; – de dag van ontvangst door Verbruggen van de vooruitbetaling. 2. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van de overeenkomst door Verbruggen bestelde materialen en zaken. Indien vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van deze omstandigheden of doordat voor de uitvoering van de overeenkomst tijdig bestelde materialen en/of zaken niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd zodanig verlengd, als alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is. 3.a. Als tijdstip van levering van zaken die niet door Verbruggen worden gemonteerd geldt het moment dat de zaken, onbelangrijke onderdelen daargelaten, op het terrein van Verbruggen voor aflevering gereed zijn en Verbruggen aan de Opdrachtgever daarvan mededeling heeft gedaan. b. Als tijdstip van (op)levering van zaken die door Verbruggen worden gemonteerd geldt het moment dat die zaken, onbelangrijke onderdelen daargelaten, bedrijfsvaardig op het terrein van Verbruggen gereed zijn, en Verbruggen aan de Opdrachtgever daarvan mededeling heeft gedaan. 4. Verbruggen is steeds gerechtigd deelleveringen uit te voeren, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 5. De levertijd is niet aan te merken als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij toerekenbare overschrijding van de levertijd zal steeds een ingebrekestelling noodzakelijk zijn. Overschrijding van de levertijd geeft de Opdrachtgever nimmer recht op schadevergoeding.

Artikel 6 – Bezorging 1. Indien is overeengekomen dat de zaken worden bezorgd, geschiedt dit voor rekening en risico van de Opdrachtgever op een door Verbruggen te bepalen wijze en met vervoermiddelen ter keuze van Verbruggen, behoudens voor zover artikel 7:11 van het Burgerlijk Wetboek dwingend van toepassing is, in welk geval het vervoer plaatsvindt tegen de in de overeenkomst genoemde kosten. 2. Bij een order ter hoogte van tenminste EUR 500,= draagt Verbruggen de kosten voor verzending. 3. Indien door omstandigheden buiten de wil van Verbruggen de zaken niet naar de plaats van bestemming kunnen worden vervoerd, of niet op de plaats van bestemming kunnen worden afgeleverd, heeft Verbruggen het recht de zaken voor rekening en risico van de Opdrachtgever op te slaan of te doen opslaan en betaling te verlangen als had levering plaatsgevonden.

Artikel 7 -Emballage Emballage zal door Verbruggen afzonderlijk aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht en zal niet worden teruggenomen.

Artikel 8 – Risico en eigendomsvoorbehoud 1. De Opdrachtgever draagt het risico voor alle directe en indirecte schade die aan de zaken mochten ontstaan, dadelijk nadat de zaken zijn geleverd c.q. bezorgd. 2. Verbruggen behoudt zich de eigendom van alle geleverde zaken voor, totdat al haar vorderingen op de Opdrachtgever uit hoofde van deze overeenkomst en de wet, volledig zullen zijn voldaan. 3. Indien de door Verbruggen geleverde zaken worden verwerkt in andere, al dan niet nieuw vervaardigde, zaken, zal de Opdrachtgever op eerste verzoek van Verbruggen aan haar een stil pandrecht met hoogste rang verlenen op die andere zaken. 4. Zolang de eigendom van de geleverde zaken niet op de Opdrachtgever is overgegaan, is de Opdrachtgever niet bevoegd deze zaken aan derden in onderpand of eigendom over te dragen, aan derden enig recht daarop te verlenen, of deze aard- en/of nagelvast met de grond en/of gebouw of
zodanig met andere roerende of onroerende zaken te verbinden, dat de zaken bestanddelen van deze andere zaken worden, één en ander behoudens het bepaalde in lid 7 van dit artikel. 5. Verbruggen is gerechtigd om, indien de Opdrachtgever in de nakoming van zijn verplichtingen tekort schiet, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde nog bij de Opdrachtgever aanwezige zaken terstond en zonder voorafgaande ingebrekestelling terug te nemen. Voor zover nodig machtigt de Opdrachtgever Verbruggen onherroepelijk tot uitoefening van het in dit lid bedoelde terugnemingsrecht. 6. In geval en voor zover Verbruggen gebruik heeft gemaakt van haar recht tot terugneming als bedoeld in lid 5 wordt de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of voor een evenredig deel ontbonden, onverminderd het recht van Verbruggen op vergoeding van schade en kosten. Bij de in de vorige alinea bedoelde ontbinding zal de Opdrachtgever worden gecrediteerd voor de marktwaarde (welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs) verminderd met de door Verbruggen geleden schade en gemaakte kosten. 7. Het is de Opdrachtgever, die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, toegestaan om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken in het kader van de uitoefening van zijn bedrijf, aan derden te verkopen en te leveren. Bij dergelijke verkopen wordt de vordering van Verbruggen op de Opdrachtgever ter zake van de door de Opdrachtgever weer verkochte zaken, voor zover deze niet reeds opeisbaar was, terstond en in zijn geheel opeisbaar. Bij verkopen op krediet is de Opdrachtgever bovendien desgevraagd verplicht aan Verbruggen mededeling te doen dat de zaken zijn verkocht en/of – ter keuze van Verbruggen – aan zijn afnemer(s) mededeling te doen van het feit dat Verbruggen eigenaar is van de geleverde zaken zolang de betreffende afnemer deze niet volledig heeft betaald. 8. De Opdrachtgever, die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, verbindt zich om vorderingen die hij op zijn afnemers kan doen gelden, niet aan derden te cederen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verbruggen, alsmede om bedoelde vorderingen, zodra Verbruggen daartoe de wens te kennen geeft, te zijner keuze aan hem te cederen of hem daarop een pandrecht te verlenen.

Artikel 9 – Betaling 1. Indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zal de betaling van de overeengekomen prijs plaatsvinden contant of per pin uiterlijk bij (af)levering van de bestelde materialen/goederen. Bij verkoop op factuur dient betaling van de overeengekomen prijs in ieder geval uiterlijk 30 dagen na factuurdatum plaats te vinden. 2. Alle betalingen dienen, zonder enige aftrek of verrekening van enige vordering welke Opdrachtgever heeft of meent te hebben op Verbruggen, te geschieden ten kantore van Verbruggen of op een door Verbruggen aan te wijzen bankrekening, effectief in de op de factuur vermelde valuta. 3. Bezwaren tegen in rekening gebrachte bedragen dienen vóór de vervaldatum van de betreffende factuur aan Verbruggen kenbaar te zijn gemaakt, tenzij de Opdrachtgever aannemelijk maakt dat hij zijn bezwaren niet binnen die termijn kon ontdekken. Het gedeelte van het in rekening gebrachte bedrag waartegen geen bezwaar wordt gemaakt blijft opeisbaar. Betaling van dat gedeelte mag dan ook niet worden opgeschort. 4. Indien de aanbieding een totaalbedrag van EUR 1.000,= overstijgt heeft Verbruggen recht om van de Opdrachtgever een vooruitbetaling te verlangen ter hoogte van 20% van de overeengekomen prijs. Bij een bedrag van meer dan EUR 2.500,= mag Verbruggen een aanbetaling ter hoogte van 50% verlangen. Verbruggen heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat de Opdrachtgever deze vooruitbetaling heeft verricht. 5. Betaling van meerwerk dient te geschieden direct nadat dit aan de Opdrachtgever in rekening is gebracht. 6. Indien de Opdrachtgever niet tijdig heeft betaald is hij van rechtswege en zonder dat enige voorafgaande ingebrekestelling is vereist in verzuim en is hij over het opeisbare bedrag de wettelijke rente + 2% per jaar verschuldigd vanaf de dag dat uiterlijk betaling had dienen plaats te vinden, onverminderd de aan Verbruggen verder toekomende rechten. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. 8. De kosten, zowel in als buiten rechte, die Verbruggen maakt ter zake van de niet, niet-tijdige of niet-behoorlijke nakoming door de Opdrachtgever van zijn verplichtingen, daaronder begrepen kosten voor juridische bijstand, dienen door de Opdrachtgever aan Verbruggen te worden vergoed. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% over het openstaande bedrag en zijn onmiddellijk verschuldigd nadat de Opdrachtgever in verzuim is komen te verkeren.

Artikel 10 – Intellectueel eigendom 1. Verbruggen blijft te allen tijde eigenaar/rechthebbende van de aanbieding, de mededelingen, gegevens en opgaven, alsmede modellen, gereedschappen, door Verbruggen in het kader van de aanbieding of de overeenkomst verstrekt, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. Verbruggen wordt geacht ontwerper en maker daarvan te zijn. De Opdrachtgever zal de betreffende zaken op eerste verzoek van Verbruggen aan haar retourneren. 2. De Opdrachtgever is gehouden tot geheimhouding tegenover derden van alle in dit artikel genoemde zaken, alsmede van bedrijfsinformatie en know-how in de meest ruime zin van het woord, afkomstig van Verbruggen, die door Verbruggen in het kader van de aanbieding of de overeenkomst te zijner kennis zijn gebracht.

Artikel 11 – Herroepingsrecht consument als opdrachtgever Bij levering van zaken: 1. Bij de aankoop van zaken heeft de Opdrachtgever de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Opdrachtgever of een vooraf door de Opdrachtgever aangewezen en aan Verbruggen bekend gemaakte vertegenwoordiger. 2. Tijdens de bedenktijd zal de Opdrachtgever zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Verbruggen retourneren, conform de door Verbruggen verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 3. Wanneer de Opdrachtgever gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Verbruggen. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De Opdrachtgever dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan Verbruggen heeft teruggezonden, is de koop een feit. Bij levering van diensten: 5. Bij levering van diensten heeft de Opdrachtgever de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst. 6. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de Opdrachtgever zich richten naar de door Verbruggen bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 12 – Kosten in geval van herroeping door consument als opdrachtgever 1. Indien de Opdrachtgever gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. 2. Indien de Opdrachtgever een bedrag betaald heeft, zal Verbruggen dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via de zelfde betaalmethode die door de Opdrachtgever is gebruikt tenzij de Opdrachtgever nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode. 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de Opdrachtgever zelf is de Opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product. 4. De Opdrachtgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door Verbruggen niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 13 – Uitsluiting herroepingsrecht consument als opdrachtgever 1. Verbruggen kan het herroepingsrecht van de Opdrachtgever uitsluiten voor zaken zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Verbruggen dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor zaken: a. die door Verbruggen tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Opdrachtgever; b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; d. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Verbruggen geen invloed heeft; e. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de Opdrachtgever de verzegeling heeft verbroken. 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten: a. vervoer te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode; b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de Opdrachtgever is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

Artikel 14 – Garantie en reclames 1. Met inachtneming van de hieronder gestelde beperkingen verstrekt Verbruggen een garantieverplichting en ten behoeve van haar ondergeschikten en ieder ander die door haar in het kader van de overeenkomst wordt gebruikt, alsmede voor en ten behoeve van hen van wie Verbruggen zaken en/of onderdelen betrekt, ook indien sprake is van opzet of grove schuld. De Opdrachtgever zal geen van deze personen ter zake aanspreken. 2. De Opdrachtgever zal Verbruggen zonder berekening van kosten in de gelegenheid stellen om haar garantieverplichtingen na te komen. Kosten die ontstaan doordat de Opdrachtgever hieraan niet of niet-tijdig voldoet zijn voor zijn rekening. De kosten van onderzoek door Verbruggen naar vermeende gebreken komen ten laste van de Opdrachtgever, indien geen gebrek aanwezig blijkt te zijn waarvoor garantie is verleend. 3. De kosten van demontage, vervoer en montage van de te herstellen/vervangen zaken of onderdelen zijn voor rekening van de Opdrachtgever, behoudens voor zover de garantie direct betrekking heeft op de gebrekkige uitvoering van werkzaamheden. 4. Reclamering ter zake van zichtbare gebreken dient te geschieden uiterlijk binnen één week na levering, bij aangetekend schrijven of e-mail, onder een volledige beschrijving van de beweerde gebreken. Reclamering ter zake van niet-zichtbare gebreken dient te geschieden uiterlijk binnen één week na het moment waarop die gebreken zijn ontdekt, bij aangetekend schrijven of e-mail, onder een volledige omschrijving van de beweerde gebreken. 5. De garantie van Verbruggen geldt niet indien en voor zover: a. niet binnen de in lid 4 van dit artikel gestelde termijn is gereclameerd en Verbruggen niet terstond in de gelegenheid is gesteld de reclames te onderzoeken en haar garantieverplichtingen na te komen; b. de opdrachtgever zelf of een derde, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verbruggen, herstel- of andere werkzaamheden aan de zaken heeft verricht of laten verrichten, of wijzigingen of veranderingen aan de zaken heeft aangebracht of laten aanbrengen; c. de gebreken het gevolg zijn van normale slijtage of van een onoordeelkundige of onjuiste wijze van behandeling, montage, gebruik, onderhoud en/of opslag van de zaken; d. de gebreken (mede) het gevolg zijn van natuurlijke (na)werking van de zaken; e. indien de Opdrachtgever zelf zorgdraagt of doet zorgdragen voor de montage van de door de Opdrachtgever bij Verbruggen gekochte zaken of de uitvoering van de werkzaamheden en/of indien die montage of die werkzaamheden op uitdrukkelijke aanwijzing van de Opdrachtgever plaats vinden; f. indien de gebreken geheel of ten dele het gevolg zijn van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit der toegepaste materialen of de hoedanigheid van de geleverde zaken; g. in geval van door Verbruggen in overleg met de Opdrachtgever geleverd gebruikt materiaal of geleverde gebruikte zaken de contractant niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk heeft voldaan aan één of meer op hem rustende verplichtingen. 6. Op van derden betrokken zaken en/of onderdelen, zal door de onderneming uitsluitend de garantie worden verstrekt die aan hem door zijn leverancier wordt verstrekt (lees: fabrieksgarantie). 7. Verbruggen is nimmer verplicht haar garantieverplichtingen na te komen voor zover de kosten, die daaruit voor haar voortvloeien, hoger zijn dan de voor de desbetreffende levering van zaken/uitvoering van werken of montagewerkzaamheden overeengekomen prijs. 8. Verbruggen is alleen gehouden tot nakoming van haar garantieverplichtingen binnen Nederland, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 15 – Aansprakelijkheid 1. De aansprakelijkheid van Verbruggen uit hoofde van de overeenkomst is beperkt tot nakoming van de in de overeenkomst omschreven verplichtingen, met name de in het vorige artikel omschreven garantieverplichtingen.
2. De aansprakelijkheid van Verbruggen strekt zich nimmer uit tot bedrijfsschade of andere indirecte schade. 3. Met betrekking tot alle personen en alle zaken geldt voor de periode, dat zij zich bevinden onder opzicht en/of op het (bedrijfs)terrein van Verbruggen en/of op het terrein waar zij werkzaamheden verricht, het uitdrukkelijk beding, dat Verbruggen voor dood, lichamelijk-‘en/of geestelijk letsel of welke verwonding dan ook (voor wat betreft personen) en voor beschadiging, diefstal, vernieling, verlies, tenietgaan of welke schade ook (voor wat betreft zaken) in geen geval aansprakelijk is. 4. In alle gevallen is een eventuele vergoedingsplicht van Verbruggen beperkt tot een bedrag van € 500 per gebeurtenis. De aansprakelijkheid van Verbruggen voor schade aan zaken van de Opdrachtgever of van derden is beperkt tot herstel- en vervangingskosten, met een maximum van € 500 per gebeurtenis. 5. De Opdrachtgever dient de onderneming zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na het ontstaan daarvan, dan wel na het moment dat die is ontdekt of redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt, schriftelijk op de hoogte te stellen van schade als bedoeld in de voorgaande leden van dit artikel, bij gebreke waarvan eventuele aanspraken zullen zijn vervallen. 6. De Opdrachtgever vrijwaart Verbruggen tegen aanspraken van derden, waarvoor Verbruggen op grond van de overeenkomst en met name dit artikel niet aansprakelijk is. 7. De in bovenstaande leden voor Verbruggen zelf bedongen beperkingen respectievelijk uitsluitingen van aansprakelijkheid, alsmede vrijwaring, worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van haar ondergeschikten en ieder ander die door haar in het kader van de overeenkomst wordt gebruikt, alsmede voor en ten behoeve van hen van wie Verbruggen zaken en/of onderdelen betrekt, ook indien sprake is van opzet of grove schuld. De Opdrachtgever zal geen van deze personen ter zake aanspreken.

Artikel 16 – Overmacht 1. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan elke van de wil van Verbruggen onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze ten tijde van het sluiten van de overeenkomst reeds te voorzien, die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand, onwerkbaar weer en andere storingen in het bedrijf van Verbruggen of haar leveranciers en voorts het niet leveren door de leverancier aan Verbruggen van door haar bestelde materialen en/of zaken. 2. In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht heeft Verbruggen het recht om zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste drie maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat Verbruggen tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

Artikel 17 – Tekortschieten 1. In de in de Wet genoemde gevallen, alsmede indien de Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan één of meer verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit de overeenkomst, waaronder begrepen de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de Opdrachtgever in staat is aan zijn contractuele verplichtingen jegens Verbruggen te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, gehele of gedeeltelijke stillegging, liquidatie, overdracht of bezwaring van het bedrijf van de Opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht c.q. verpanding van een belangrijk deel van zijn vorderingen en voorts in geval zaken van de Opdrachtgever in conservatoir of executoriaal beslag worden genomen, heeft Verbruggen het recht om zonder ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van elk van deze overeenkomsten voor ten hoogste drie maanden op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn, en onverminderd de haar verder toekomende rechten. 2. In geval van opschorting of ontbinding overeenkomstig het vorige lid van dit artikel wordt de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van ten gevolge van de opschorting door Verbruggen bespaarde kosten. In geval van ontbinding is de Opdrachtgever voorts verplicht om na betaling van het ingevolge de vorige alinea verschuldigde bedrag, de daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan Verbruggen het recht heeft deze zaken voor rekening en risico van de Opdrachtgever te doen opslaan, dan wel voor diens rekening te verkopen.

Artikel 18 – Algemeen 1. Indien één of meer bepalingen van de overeenkomst, daaronder begrepen bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, nietig zijn of niet rechtsgeldig worden, zal die overeenkomst voor het ove
rige van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke nietig zijn of niet rechtsgeldig worden overleg plegen, teneinde een vervangende regeling te treffen die zo nauw mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke regeling. 2. Indien één of meer bepalingen van de overeenkomst, daaronder begrepen deze Algemene Voorwaarden, in strijd mochten komen met dwingendrechtelijke bepalingen, vastgesteld of vast te stellen door een daartoe bevoegde instantie, dan worden deze laatste bepalingen geacht in de plaats te zijn getreden van de betreffende bepalingen van de overeenkomst.

Artikel 19 – Geschillen en toepasselijk recht 1. Ter zake van alle geschillen verband houdende met de totstandkoming, de uitleg, de uitvoering of de beëindiging van de overeenkomst, dan wel nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, daarvan het gevolg zijn of daarmee verband houden, zal de burgerlijke rechter van de rechtbank in het arrondissement van de vestigingsplaats van Verbruggen bevoegd zijn. 2. Op de overeenkomst, alsmede op alle nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, daarvan het gevolg zijn of daarmee verband houden, is Nederlands recht van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van het Weens Koopverdrag danwel enige toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende en lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten. ————————————————————————————————————–

Artikel 20 – Privacyverklaring In de volgende artikelen maken wij openbaar welk informatiebeleid we hanteren voor Verbruggen. Variërend van het soort informatie dat we verzamelen en bijhouden tot de manier waarop die informatie gebruikt, uitgewisseld of anderszins offline verwerkt wordt. Wij kunnen deze artikelen van tijd tot tijd aanvullen met extra informatie ten aanzien van een bepaald contact dat we met u hebben. Tevens door het wijzigen van wetten of uitgesproken jurisprudentie.

Artikel 21 – Identiteit en contactgegevens Naam: De heer J.C. Verbruggen tevens handelend onder de naam Verbruggen Bedrijfswageninrichting Gevestigd te: 8304 AE Emmeloord aan de Landbouwkade 3 Telefoon: 0527622413 KvK-nummer: 39075414

Artikel 22 – Doeleinden en rechtsgronden 1. U kunt er in tal van situaties voor kiezen om uw persoonsgegevens rechtstreeks aan ons door te geven. Zo kunt u ons uw naam en contactgegevens bijvoorbeeld verstrekken als u met ons wilt communiceren, als u een product bestelt, als er een bestelling van u moet worden verwerkt, als u zich inschrijft voor een service, indien u een leverancier of business partner bent, als u zaken met ons wilt doen. Wilt u iets van ons kopen, dan verstrekt u ons wellicht ook uw bankgegevens en als u solliciteert op een vacature bij Verbruggen, dan geeft u ons misschien een beschrijving van uw opleiding en uw werkervaring. Als u aan ons doorgeeft dat u niet wilt dat wij uw informatie gebruiken voor contact dat verder gaat dan het afhandelen van uw verzoek, dan zullen wij die wens respecteren. 2. Omtrent het verzamelen van persoonsgegevens beroept Verbruggen zich op de volgende rechtsgronden. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, de gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting, de gegevensverwerking gebeurt met toestemming van de betrokken persoon.

Artikel 23 – Ontvangers van persoonsgegevens 1. Wij willen uw persoonsgegevens beschermen en de nauwkeurigheid ervan handhaven. Verbruggen implementeert naar redelijkheid fysieke, administratieve en technische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling. 2. Ook van onze leveranciers en derde partijen verlangen we dat ze dergelijke gegevens beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling. Met verwerkers sluiten wij een verwerkersovereenkomst.

Verbruggen Bedrijfswageninrichting
Openingstijden
  • Maandag 08:00 - 17:00
  • Dinsdag 08:00 - 17:00
  • Woensdag 08:00 - 17:00
  • Donderdag 08:00 - 17:00
  • Vrijdag 08:00 - 17:00
  • Zaterdag Gesloten
  • Zondag Gesloten

Een oplossing voor elke uitdaging op het gebied van inrichting en uitrusting van bedrijfswagens

Hoogwaardige materialen en gekwalificeerd personeel

OFFICIËLE DEALER VAN